DDD RETAILIN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT EHDOT

1. SOVELTAMISALA

Näitä DdD Retail A/S:n (jäljempänä “DdD Retail”) yleisiä myynti- ja toimitusehtoja (lokakuu 2013) sovelletaan kaikkiin DdD Retailin sinulle (“Asiakas”) myymiin palveluihin, ellei niistä nimenomaisesti poiketa tai niitä muokata erillisellä kirjallisella sopimuksella.

Asiakkaiden esim. tarjousasiakirjoissa, tilauksissa, hyväksynnöissä tai ostoehdoissa ilmoittamia erityisiä tai yleisiä ehtoja ei pidetä poikkeuksina näistä ehdoista, ellei poikkeamisesta ole sovittu kirjallisesti DdD Retailin kanssa.

2. TEKNISET TIEDOT, OHJEET JNE.

Laitteistoa ja ohjelmistoa, jotka DdD Retail saa valmistajilta ja alihankkijoilta, kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Kaikki tuotetiedot, kuvitukset, piirustukset ja tekniset tiedot, kuten tilavuus, kapasiteetti, suorituskyky, toiminta-aika ja reaktioaika, jotka on ilmoitettu esitteissä, videoissa, PowerPoint-esityksissä, DdD Retailin kotisivuilla jne. ovat näin ollen vain ohjeellisia. DdD Retailin tiedot ovat sitovia ainoastaan silloin, kun tiedoille on myönnetty erillinen kirjallinen takuu osana sopimusta.

Asiakas vastaa yksin palvelun valitsemisesta mukaan lukien asiakkaan odottamien tulosten ja toiminnallisuuden saavuttamisesta sekä palvelun toimimisesta asiakkaan nykyisessä tai suunnitellussa toimintaympäristössä.

3. TILAUKSET

Osto on lopullinen, kun DdD Retail A/S on vahvistanut Asiakkaan tilauksen lähettämällä joko tilausvahvistuksen tai laskun. DdD Retail A/S pidättää itsellään oikeuden muuttaa lähetettyä tilausvahvistusta, mikäli valuuttakurssit vaihtelevat, hinnat muuttuvat, toimittajiemme toimitusajat muuttuvat ja/tai tuontilupaa ei myönnetä.

4. VAKIOJÄRJESTELMÄN LAAJUUS

  1. DdD Retailin vakiojärjestelmä sisältää seuraavat:
   1. Laitteisto. Vakiojärjestelmä sisältää seuraavat laitteistot:
   a) DdD POS PC
   b) Kosketusnäyttö
   c) Kuittitulostin
   d) Viivakoodiskanneri
   e) Kassalaatikko.
  2. Ohjelmisto. DdD Retailin toimittamaan ohjelmistoon kuuluvat POS-ohjelmisto ja DdD
   Back Office. Katso ohjelmistoa koskevat käyttöehdot ja oikeudet kohdasta 16.
   a) POS-ohjelmisto asennetaan paikallisesti kullekin yksittäiselle PC:lle/kassakoneelle.
   POS-ohjelmisto sisältää toiminnalle tarvittavat ohjelmat ja tiedot asiakkaan tuoteryhmistä, toimittajista jne.
   b) DdD Back Office on ohjelmisto, jota käytetään DdD Retailin
   asiakastietojen verkkoisännöinnin yhteydessä.
  3. Tietojen verkkoisännöinti. DdD Back Office kerää ja isännöi asiakastietoja, mukaan lukien
   myyntiä, asiakastietoja, varastoa jne. koskevia tietoja, pilvipohjaisen ratkaisun avulla. Pilvipohjaista ratkaisua ylläpitää DdD Retailin alihankkija, ja pilvipohjaisen ratkaisun käyttöön sovelletaan alihankkijan kulloinkin voimassa olevia ehtoja. Nykyisen
   alihankkijan sovellettavat ehdot löytyvät osoitteesta:
   http://www.tdchosting.dk/online-shop/om-tdc-hosting/vilkaar-og-betingelser/.
  4. Laitteiston valmistelu, ohjelmiston asennus POS PC:lle, toimitus ja henkilöstön koulutus
   (verkko-oppiminen).

5. JATKUVA SOPIMUS

Tilaamalla vakioratkaisun Asiakas hyväksyy lisäksi tekevänsä lisenssien, verkkoisännöinnin, palvelunumeron ja virustentorjunnan osalta jatkuvan sopimuksen:
1. Tuotenro. 105020 Kuukauden lisenssimaksu, verkkoisännöinti ja palvelunumero sijaintia ja PC:tä kohti
Katso hinta kohdasta ”rahoitus” sivulta 2
2. Virustentorjunta PC:tä kohti kuukaudessa
Katso hinta kohdasta ”rahoitus” sivulta 2
Jatkuva lisenssiä, verkkoisännöintiä ja palvelunumeroa koskeva sopimus sisältää seuraavat:
3. Ohjelmiston käyttöoikeus
4. Ohjelmistopäivitykset
5. Tietojen ylläpito pilvipalvelussa
6. Tuki

Virustentorjuntaohjelman tilaus sisältää DdD Retailin alihankkijan virustentorjuntaohjelman kuukausimaksun. Virustentorjuntaohjelman tilaukseen sovelletaan DdD:n alihankkijan kulloinkin voimassa olevia ehtoja. Nykyisen alihankkijan sovellettavat ehdot löytyvät osoitteesta: http://www.norman.com/dk/Slutbrugeraftale.

Sopimus on voimassa vähintään 24 kuukautta ja se uusiutuu automaattisesti kunkin vuoden tammikuun 1. päivänä. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti vähintään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen voi lähettää osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen DdD Retail A/ S, Theilgaards Allé 2, DK-4600 Køge, Tanska.

Tarjouksessa mainitaan myös muita jatkuvia tilauspalveluja; irtisanomiseen, hintaan ja maksuun sovellettavat ehdot on esitetty kohdissa 5 ja 9.

6. TUKI

DDD Retail tarjoaa toimitettua ohjelmistoa koskevaa teknistä tukea puhelinpalvelun välityksellä. Tuki kattaa mm. POS-ohjelmistoon liittyvät ongelmat ja maksupäätteiden toimintahäiriöt.

Tukipalvelun aukioloajat, kiinniolopäivät ja yhteystiedot löytyvät aina DdD Retailin verkkosivuilta.

7. TOIMITUS JA TOIMITUSAIKA

Toimitus tapahtuu DdD Retail Ex Works -sääntöjen (INCOTERMS 2010) mukaisesti, ellei kyseisessä tapauksessa ole kirjallisesti toisin sovittu. Mikäli toimitusta ei voida suorittaa Asiakkaan olosuhteista johtuen, tavaroita säilytetään DdD Retailin varastossa Asiakkaan kustannuksella ja vastuulla. DdD Retaililla on oikeus periä varastointimaksuja sekä kattaa mahdolliset lisäkulut, jotka johtuvat Asiakkaiden olosuhteiden aiheuttamasta suorittamattomasta toimituksesta. DdD Retaililla on kaikissa tapauksissa oikeus periä asiakkaalta DKK 2 000,00 maksu + kuljetuskustannukset, vaikka todelliset toimituksen lykkäyksestä aiheutuneet kustannukset olisivat alhaisemmat.

Kaikki DdD Retailin ilmoittamat toimitusajat ovat parhaita arvioita, eivätkä ne sido DdD Retailia, ellei sopimuksessa nimenomaisesti ilmaista, että palvelun tai sen osien toimitusaika on ennalta määrätty.

8. ASIAKAS OSALLISTUMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävä Internet-yhteys toimitettavien palvelujen käyttämiseen. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että fyysinen ympäristö, johon palvelut toimitetaan, on valmis vastaanottamaan palvelut niiden toimitusaikana. Tähän sisältyy mm. riittävä virtalähde.

9. HINNAT JA MAKSAMINEN

Ostohinta on maksettava toimituksen yhteydessä ja lopullinen eräpäivä on kahdeksan (8) päivää toimituksen jälkeen. Tehdessään tilauksen Asiakas sitoutuu maksamaan 20 % (kahdenkymmenen prosentin) ennakkomaksun tilauksen loppusummasta ennen palvelujen toimittamista.

Mikäli maksu viivästyy, Asiakkaalta veloitetaan 1,5 % (yksi ja puoli prosenttia) korkoa viivästyneestä summasta maksun lopullisesta eräpäivästä, kunnes varat on siirretty DdD Retailin rahoituslaitoksessa olevalle DdD Retailin tilille.

Asiakas ei voi vähentää ostosummasta muita oikeudellisiin asioihin liittyviä vaateita, eikä Asiakas voi käyttää panttioikeutta tai kieltäytyä maksamasta viivästymisen, valituksen tai vastakanteen vuoksi, joka koskee kyseistä toimitusta.

DdD Retail pidättää oikeuden muuttaa sovellettavia hintoja vuosittain nettohintaindeksin nousun mukaan.

10. OMISTUSOIKEUS

DdD Retail säilyttää omistusoikeuden kaikkiin palveluihin, kunnes ostohinta sekä mahdolliset korot ja kulut on maksettu kokonaisuudessaan.

11. ASIAKKAAN SOPIMUSRIKKOMUS

DDD Retail pidättää itsellään oikeuden katkaista Asiakkaan pääsyn pilvipohjaiseen ratkaisuun ja/tai paikallisesti asennettuun POS-ohjelmistoon, jos Asiakas ei täytä Asiakkaan maksuvelvoitteita. Lisäksi DdD Retail pidättää itsellään oikeuden keskeyttää muiden sovittujen palveluiden toimitukset niin kauan kuin asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan, joiksi lasketaan mahdollisten kertyneiden korkojen maksamatta jättäminen.

12. VALITUKSET JA PUUTTEET

Asiakkaan on tarkastettava palvelu viipymättä ja viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta mahdollisten puutteiden varalta. Jos Asiakas havaitsee puutteita, Asiakkaan on viipymättä toimitettava DdD Retailille kirjallinen valitus, jossa ilmoitetaan kyseessä olevista puutteista. Jos valitusta ei tehdä määräajassa, Asiakas menettää oikeuden vaatia korvausta.

Kaikki puutteita koskevat vaatimukset on esitettävä niiden luonteesta riippumatta 12 kuukauden kuluessa toimitusajasta. Mikäli Asiakas ei toimi näin, Asiakas ei voi myöhemmin esittää puutetta koskevia vaatimuksia. DdD Retailin vastuu puutteista rajoittuu aina ja kaikissa olosuhteissa DdD Retailin harkinnan mukaan yhteen seuraavista: korvaava toimitus, hyvitys tai ilmoitus Asiakkaalle DdD Retailin määrittämästä oikeasuhteisesta hinnanalennuksesta. Asiakas ei voi esittää muita vaatimuksia puutteellisesta suorituksesta.

13. TUOTEVASTUU

DdD Retaililla on Tanskan tuotevastuulain määräysten mukainen tuotevastuu, jota ei voi poistaa sopimuksin. DDD Retail ei vastaa tuotevahingoista millään muulla perusteella. Tuotevastuun summa ei voi ylittää DdD Retailin tuotevastuuvakuutusturvaa.

Asiakkaan on ilmoitettava DdD Retailille kirjallisesti viipymättä, mikäli Asiakas saa tietoonsa, että ostettu tuote on aiheuttanut vahinkoa, että kolmas osapuoli väittää tällaista vahinkoa tapahtuneen, tai että on olemassa vaara, että tällaista vahinkoa voi tapahtua.

Siltä osin kuin DdD Retailin voidaan katsoa olevan vastuussa kolmannelle osapuolelle, asiakas vapauttaa DdD Retailin näiden ehtojen kohdassa 13 mainittujen DdD Retailin vastuurajojen laajuudessa vastuusta.

14. HENKILÖTIEDOT

Tietojen verkkoisännöinnin tarjoaa DdD Retailille DdD Retailin valitsema pilvipalveluntarjoaja. Kaikkia tietoja asiakkaan liiketoiminnasta, joita toimitettujen palvelun kautta käsitellään, isännöidään pilvipalveluntarjoajan tarjoamalla pilvipohjaisella ratkaisulla. Siltä osin kuin isäntäpalvelun ylläpitämät tiedot sisältävät henkilötietoja, DdD Retail noudattaa toimittajana Tanskan henkilötietojen käsittelyä koskevan lain säädöksiä. Niihin kuuluu vastuu riittävistä turvatoimista, joilla estetään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai laiton tuhoutuminen, häviäminen tai heikkeneminen ja joilla estetään henkilötietojen luovuttaminen valtuuttamattomille osapuolille, väärinkäyttö tai muu käsittely Tanskan henkilötietojen käsittelyä koskevan lain vastaisesti.

Asiakkaan on noudatettava Tanskan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia siltä osin, kuin laki koskee Asiakasta.

15. VASTUUNRAJOITUS

Riippumatta vaateen perusteesta ja riippumatta huolimattomuuden asteesta, DdD Retail ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista menetyksistä, kuten tietojen menetyksestä tai menetettyjen tietojen uudelleen luomisesta aiheutuvista kustannuksista, liikearvon menetyksestä, viestien turmeltumisesta, odotettujen säästöjen menetyksestä ja vastaavista tappioista. DdD Retailin vastuu menetyksistä tai vahingoista rajoittuu 100 %:iin (sataan prosenttiin) siitä summasta, jonka asiakas maksoi siitä palvelusta (tai sen puuttumisesta), johon vaatimus perustuu.

16. OHJELMISTOA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

16.1 Erityiset lisensoinnin ehdot
Jos toimitettuun palveluun sovelletaan erityisiä lisenssiehtoja, ne ovat etusijalla näiden ehtojen kohtaan 16 nähden. Tätä sovelletaan riippumatta siitä, ovatko lisenssin ehdot peräisin kolmansilta osapuolilta vai ovatko ne DdD Retailin laatimat.

16.2 Käyttöoikeus
Asiakas saa ei-yksinomaisen, ei-siirtokelpoisen ja määräaikaisen käyttöoikeuden sovitulle kappalemäärälle yksiköitä ja/tai sovitulle määrälle toimitetun ohjelmiston lisenssejä sekä niihin liittyville moduuleille ja kirjalliselle asiakirjamateriaalille. Asiakkaalla on oikeus asentaa toimitettu ohjelmisto vain sille laitteelle / niille laitteille, joille lisenssi on myönnetty.

16.3 Ohjelmiston kopiointi
Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida ohjelmistoa tai mitään sen osaa lukuun ottamatta välttämätöntä kopiointia asennuksen aikana. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus tehdä toimitetuista ohjelmistoista varmuuskopiot arkistointitarkoituksiin tai varalle, jos se on toimitetun tuotteen käytön kannalta tarpeen. Kopioihin, jotka on tehty varmuuskopiointi- tai arkistointitarkoituksissa, sovelletaan näitä samoja lisenssiehtoja.

16.4 Muutokset ja mukautukset
Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa ohjelmistoa, mukaan lukien suorittaa tai aiheuttaa minkäänlaista ohjelmiston takaisinmallinnusta tai analysointia, joka ylittää sen, mikä tähän sopimukseen sovellettavan pakollisen lain sallimissa rajoissa on sallittua. Mikäli Asiakas tai kolmas osapuoli muuttaa tai muokkaa ohjelmistoa, DdD Retailin näiden ehtojen mukaiset velvoitteet mitätöityvät ilman ennakkoilmoitusta eikä DdD Retail ota vastuuta näiden toimenpiteiden tai muutosten seurauksista. DdD Retailin sopimuksen rikkomiseen perustuvat korjaustoimenpiteet säilyvät ennallaan ja täysimääräisesti voimassa.

16.5 Siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, vuokrata, lainata, sallia ohjelmiston käyttöä tai muutoin siirtää tai luovuttaa ohjelmiston käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Ohjelmistoa ei saa käyttää kiinteistönhallinnan, ulkoistettujen palvelujen, verkkoisännöintipalvelujen tai muiden vastaavien palvelujen yhteydessä, ellei DdD Retailin kanssa erikseen toisin sovita.

16.6 Immateriaalioikeudet
DdD Retaililla on tekijänoikeudet ja muut oikeudet toimitettuun ohjelmistoon tai sillä on oikeus alilisensoida se kolmannen osapuolen puolesta. Asiakkaan on kunnioitettava DdD Retailin / kolmannen osapuolen oikeuksia ja Asiakas vastaa näiden oikeuksien loukkaamisesta, mukaan lukien ohjelmiston luvattomasta siirtämisestä kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta rikkoa tai muuttaa turvakoodeja. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta muuttaa tai poistaa ohjelmistossa tai tietovälineessä, jolla ohjelmisto toimitetaan, olevia omistusoikeuteen, tuotemerkkiin jne. liittyviä lausekkeita.

Asiakas on velvollinen varmistamaan, että ohjelmisto pysyy kolmansien osapuolten saavuttamattomissa ja että se ei päädy kolmansien osapuolten haltuun.

16.7 Alkuperäisten ohjelmistovikojen korjaaminen
Asiakkaan on tarkastettava ja testattava ohjelmisto heti toimituksen jälkeen. Mikäli tietoväline ei ole luettavissa, DdD Retail toimittaa uuden kopion ohjelmistosta 30 päivän kuluessa ohjelmiston toimittamisesta.

Ohjelmisto, samoin kuin mikä tahansa muukin ohjelmisto, voi sisältää tehottomia ominaisuuksia tai pieniä vikoja. Tällaiset vähäiset virheet ja tehottomat ominaisuudet eivät oikeuta Asiakasta hyvitykseen tai muihin sopimusrikkomukseen perustuviin korjaustoimenpiteisiin. DdD Retail pyrkii korjaamaan kaikki viat ja tehottomat ominaisuudet ohjelmiston myöhemmissä versioissa.

Jos Asiakas selvittää kirjallisesti, että ohjelmistossa on alkuperäinen ohjelmistovika, joka vaikuttaa ohjelmiston toimivuuteen kokonaisuutena tai estää ohjelmiston käytön, DdD Retail toimittaa oman harkintansa mukaan joko uuden version ohjelmistosta maksutta, jossa kyseistä virhettä ei ole, korjaa virheen maksutta, tai peruu sopimuksen kokonaan tai osittain ja palauttaa ohjelmistosta vastaanotetun maksun kokonaan tai osittain kaikkia Asiakkaan hallussa olevia ohjelmiston versioita ja kopioita, käsikirjoja ja niihin liittyviä asiakirjoja jne. vastaan. Mikäli vialla ei ole merkittävää vaikutusta Asiakkaan ohjelmiston käyttöön, virheen korjaaminen rinnastetaan liiketoimintamenetelmiin tai käyttötapoihin liittyviin ohjeisiin (kiertoratkaisut). Asiakas ei voi esittää DdD Retailille lisävaateita tai puutteellista toimintaa koskevia vaateita.

Ohjelmisto lisensoidaan sellaisenaan ilman takuita tai korjaustoimenpiteisiin tai rikkomiseen liittyviä velvoitteita edellä mainittua lukuun ottamatta. DdD Retail ei niin ollen takaa, että ohjelmiston toiminta ja käyttö on keskeytyksetöntä ja virheetöntä eikä DdD Retail takaa, tai että mahdolliset ohjelmistovirheet voidaan korjata tai että ne korjataan.

Siltä osin kuin edellä mainittu ei ole puutteiden osalta ristiriidassa kohdan 12 ehtojen kanssa, sovelletaan kohdan 12 ehtoja myös lisensoidun ohjelmiston puutteisiin.

16.8 Kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaaminen
DdD Retail on vastuussa Asiakkaan käyttämästä ohjelmistosta aiheutuvista kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamisista. Asiakkaan on ilmoitettava DdD Retailille välittömästi kaikista asiakkaalle esitetyistä vaateista koskien tällaista väitettyä loukkaamista. DdD Retail, tai se kolmas osapuoli, joka on lisensoinut ohjelmiston DdD Retailille, ottaa sen jälkeen asian käsittelyn ja kaikki siihen liittyvät kustannukset vastuulleen, ja DdD Retaililla on peruuttamattomat valtuudet jatkaa riita-asiaa tai sovitella väitetyt loukkaamiset DdD Retailin omalla kustannuksella.

Siinä tapauksessa, että tuomioistuin hyväksyy asianomaisen kolmannen osapuolen kanteen, DdD Retaililla on oikeus oman harkintansa mukaan joko hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa ohjelmiston käyttöä; lopettaa oikeuksien rikkominen vaihtamalla tai korvaamalla ohjelmisto toisella olennaisilta ominaisuuksiltaan samanlaisella ohjelmistolla, tai purkaa sopimus välittömästi ja palauttaa Asiakkaan maksama maksu. Tällöin Asiakas ei voi esittää muita vaateita DdD Retailia vastaan.

17. YLIVOIMAINEN ESTE

DdD Retail ei ole vastuussa Asiakkaalle, mikäli jokin seuraavista olosuhteista toteutuu sopimuksen syntymisen jälkeen ja estää sopimuksen täyttämisen: sota ja liikekannallepano, mellakat ja levottomuudet, terroriteot, luonnonkatastrofit, lakot ja työnsulut, tuotteiden niukkuus, viivästykset tai puutteet alihankkijoiden toimituksissa, tulipalo, kuljetusvaihtoehtojen puuttuminen, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientirajoitukset, kuolema, sairaus, avainhenkilöiden irtisanoutuminen, virukset tai muut olosuhteet, joihin DdD Retail ei voi vaikuttaa. Tällöin DdD Retaililla on oikeus lykätä toimitusta, kunnes esteet sen toteuttamiselle ovat lakanneet, tai vaihtoehtoisesti kumota sopimus kokonaan tai osittain ilman velvoitteita.

18. SOVELLETTAVA LAKI JA LAINKÄYTTÖALUE

DdD Retailin ja asiakkaan väliset erimielisyydet ratkaistaan Tanskan lainsäädännön mukaisesti. Kyseistä lainvalintaa ei kuitenkaan sovelleta kansainvälisen yksityisoikeuteen Tanskan lainsäädännön mukaisesti. DdD Retailin harkinnan mukaan riita ratkaistaan Kööpenhaminan käräjäoikeuden lainkäyttövallan alaisuudessa. Edellä esitetystä huolimatta DdD Retail voi kuitenkin päättää nostaa kanteen Asiakasta vastaan Asiakkaan omalla lainkäyttöalueella.


  Chat with us x